Tospråklig assistent

Tolk? Kulturtolk? Morsmålslærer eller Tospråklig assistent? Begreper det kan være lett å blande.

En tolk er bundet av et sett retningslinjer som forteller hvordan tolken skal utføre sitt yrke. Tolken skal gjengi innholdet i en samtale på et annet språk, nøyaktig og akkurat slik det sies. En tolk skal aldri påta seg andre oppgaver enn tolking under samtalen.

Tospråklig assistent
Fleksibilitet

En tospråklig assistent har en annen og friere rolle, er ikke bundet av tolkens retningslinjer og fungerer mer som en medhjelper.

Sikre likeverd

Tospråklig assistent skal bidra til at barn får en positiv flerspråklig utvikling, både på første- og andrespråkene. De skal sikre at barna får delta likeverdig i lek og hverdagsaktivitet.

Språklig & kulturelt mangfold

En tospråklig assistent fungerer som en brobygger mellom barn med minoritets- og majoritetsbakgrunn.

Hvem kan benytte seg av tospråklig assistent?

Tospråklige assistenter kan benyttes på mange ulike arenaer med flerspråklige barn med behov for språklig støtte som barnehager, skoler og på SFO/aktivitetsskole. Tospråklige assistenter kan benyttes for barn som er nyankommet til Norge eller når de møter språklige, sosiale og kulturelle utfordringer på et generelt nivå.

I barnehage, skole og SFO/aktivitetsskole kan en tospråklig assistent bidra til å:

 • Integrere alle barna i barnegruppen i fellesskapet.
 • Hjelpe barn å forstå og gjøre seg forstått i barnehagen, på skolen og på SFO.
 • Fungere som en brobygger mellom barn med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med majoritetsbakgrunn.
 • Være en medhjelper for å oppnå god kontakt mellom hjem og barnehage, skole, SFO/aktivitetsskole.
 • Bidra til å synliggjøre språklig og kulturelt mangfold

Kontakt oss i dag

Dersom du har spørsmål knyttet til bruken av tospråklig assistent, send oss en e-post eller ring oss på 04523

Mann som sitter med headset
Rask tilbakemelding

Vi garanterer tilbakemelding på din henvendelse innen 24 timer.

200+ språk

Salita har tospråklige assistenter tilgjengelige på en rekke språk og dialekter.

Bakgrunnssjekk

Våre tolker har signert taushetserklæring, samarbeidsavtale, og er kvalitetssikret.

Tolk 24/7

Salita er tilgjengelig på telefon 04523 hele døgnet for dine tolkeoppdrag.

Hvem er våre Tospråklige assistenter?

Salitas tospråklige assistenter er personer som innehar flerkulturell kompetanse, har lang og bred tolkeerfaring, og mange har i tillegg pedagogisk utdanning.

Eksempler på arbeidsoppgaver Salitas tospråklige assistenter påtar seg:

 • Være en del av de daglige aktivitetene sammen med barn i barnehage, på skole og SFO/aktivitetsskole.
 • Bidra til at barn får en positiv flerspråklig utvikling, både på første- og andrespråkene.
 • Sikre at barna får delta likeverdig i lek og hverdagsaktiviteter.
 • Sikre at fagstoff som elevene blir introdusert for på skolen først blir gjennomgått på elevenes morsmål.
 • Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold på arenaer som skole og barnehage.
 • Skape og opprettholde gode relasjoner til barna.
 • Skape og opprettholde et godt personal- og foreldresamarbeid.
Tospråklig assistent
Video Tospråklig assistent