Vårt oppdrag er viktig!

Som språkleverandør spiller Salita en viktig rolle i å bidra til inkludering og likestilling i samfunnet. Dette er et samfunnsansvar vi, som språkleverandør, tar seriøst for å skape positive ringvirkninger for enkeltmennesker og samfunnet vi lever i.

Bilde av samfunnsansvar

Mangfold

I Salita er mangfold og inkludering en del av bedriftskulturen. Vi jobber aktivt og strategisk med  å være en arbeidsplass som reflekterer mangfoldet i samfunnet. Det handler om å anerkjenne og verdsette ulikhetene i bakgrunn, kultur, erfaringer og perspektiver som hver enkelt medarbeider bringer med seg til arbeidsplassen.

I Salita er vi er ikke i tvil om at mangfold beriker arbeidslivet og bedriften, så vel som samfunnet. Det være seg økt verdiskapning, kreativitet, innovasjon og trivsel. Ikke minst bidrar mangfold til å tiltrekke seg, og beholde, talenter fra alle deler av befolkningen.

Medlem av NHO – Nettverk for språktjenester

NHO Språktjenester er en del av landsforeningen NHO Service og Handel, og er en bransjeforening for ansvarlige servicevirksomheter på tolkeområdet.

Foreningen representerer de private tolkeformidlerne, med lang erfaring innen leveranser av tolketjenester til offentlige og private virksomheter. Formålet er å skape verdier og fremme kvalitetsutvikling og effektive tjenester i samarbeid med offentlige myndigheter og andre aktører i markedet.

Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger. (EMAS og ISO 14001).

Virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert må oppfylle flere kriterier koblet til FNs bærekraftsmål for å bidra til en positiv miljøeffekt. Eksempelvis: Bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Sertifiseringen dokumenterer at Salita tar et aktivt ansvar for miljøet og bærekraftig utvikling, og har fokus på vesentlighet, sterk ledelsesforankring og gode styringsverktøy for kontinuerlig forbedring.

Ansatte i Salita skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljø og sosiale ansvar.

Våre kunder og samarbeidspartnere skal vite at Salita tenker miljø i vår arbeidshverdag.

Åpenhet og transparens

i 2022 ble Åpenhetsloven introdusert i Norge og formålet med loven er at norske selskap skal jobbe for gode arbeidsforhold og at leverandørkjeden man benytter seg av etterlever menneskerettighetene. Her kan du lese om vår siste redegjørelse.

Mer info

Dersom du lurer på noe i forbindelse med Salitas samfunnsansvar, send oss gjerne en e-post eller slå på tråden.

Bilde av samfunnsansvar