Kurs i tolking innen politi/jus/rettssektoren

Salita levere mange oppdrag til politi, advokater og retten

Salita har en rammeavtale med og leverer en mengde tolkeoppdrag for politiet. Alt fra lange avhør, til kortere informasjon om vedtak, forkynnelse av forelegg etc. Mange advokater benytter seg av Salita for tolker til samtaler med sine fremmedspråklige klienter, og ulike rettsinstanser bestiller tolker til kortere og lengre saker i retten. 

Juridisk språk

Ofte blir juridisk språk trukket frem som det «vanskeligste» å tolke, og det stemmer til en viss grad. Tolking forutsetter nøyaktighet, men det gjelder jo all tolking. Juridisk språk skiller seg imidlertid fra dagligtalen fordi det er veldig mange arkaiske ord, ord som kanskje har gått ut av bruk utenfor denne konteksten, men som fortsatt finnes i lover og forskrifter. Ord og uttrykk brukes på en bestemt måte, og ofte har de andre betydninger enn de har utenfor denne bestemte konteksten.

Hvordan jobbe med juridisk språk

I modulen går vi gjennom mange termer man som tolk kommer bort i når man tolker for advokater, politiet og i retten. Noe av det viktigste er dessuten å gi tolkene informasjon om hvordan de selv kan jobbe med å finne gode oversettelser av termene de vil møte innen juridisk sektor. Ofte vil man ikke ha et direkte sammenlignbart lovverk eller organisering å forholde seg til i land hvor tolkespråket snakkes, og hva skal man som tolk gjøre i slike tilfeller? Dette og mange andre problemstillinger diskuteres på kurset i lys av eksempler, egne erfaringer og innspill vi har fått fra politi, advokater og retten.

Rollespill og eksempler

Vi har flere rollespill som tar for seg juridisk språk, og ulike eksempler på tiltalebeslutninger, forelegg etc. som gir tolkene et innblikk i hva som forventes av dem som tolker i denne sektoren. I den tospråklige testen vår testes kandidatene i juridisk terminologi.

Etter å ha gjennomgått denne modulen skal deltakeren

  • Ha kunnskap om det norske politiets oppgave og funksjon

  • Kjenne til og ha forståelse for samtaleformer og teknikker som benyttes ved avhør, utlendingssaker, familiegjenforening, utvisning mm

  • Ha nødvendig kunnskap, kompetanse og ordforråd for å kunne tolke i juridisk sammenheng

  • Ha kunnskap om det norske rettsvesenet og domstolene, forvaltningssaker og straffesaker

  • Ha kunnskap om forliksrådets oppgaver

Kunne benytte juridiske termer, og vite hvor man kan finne mer informasjon, som f.eks. juridisk ordliste, UDIs liste over ord og begreper og andre