top of page

Kurs i tolking innen barnevern

Et viktig satsingsområde

Salita leverer tolker til barnevernstjenester rundt om i hele landet. Barnevern er et satsningsområde for oss, og gode tolketjenester er viktig for å skape tillit og sikre god saksbehandling. I forbindelse med ny barnevernslov og kompetanseløft innen barnevernet, er også tolking et tema som kommer på dagsorden. Sjelden ser vi like mye engasjement hos tolker på kurs som på nettopp kurset som tar for seg tolking innen barnevernstjenesten.

Dilemmaer

Utfordringene for tolker går særlig på det å være trygg nok i rollen som tolk til å kunne håndtere og takle situasjoner hvor tolken havner i et dilemma. Tolken skal være nøytral og upartisk, men forventningene til de som benytter tolken er kanskje at tolken skal forklare og fungere som en «brobygger». 

I barnevernssaker er det også mange ulike former for tolkeoppdrag, fra førstegangssamtaler og gjennomgang av bekymringsmeldinger, til akuttplasseringer hvor man henter barn i hjemmet, til saker i fylkesnemnda med simultantolking, og til samvær med tilsyn – som tolk er det viktig å kjenne sine egne begrensninger når det gjelder hva man kan tolke både med hensyn til egne ferdigheter og om man er mentalt forberedt. Ikke alle tolker ønsker, eller er egnet, til å tolke i barnevernssaker – og dette er noe vi bruker litt tid på å diskutere, slik at tolkene selv reflekterer over om de vil ta på seg tolkeoppdrag innen barnevernstjenesten.

Masteroppgave om tolking i barnevern

Rekrutteringsansvarlig i Salita – som også er en av kursholderne – har selv gjennomført et feltarbeid blant tolker som hovedsakelig jobber i barnevernet. Der har han vært med tolker på oppdrag i barneverntjenester, og skrevet masteroppgaven “Same, same, but different - En analyse av rommet mellom tolking og fortolking” om funnene.

Saksgang, arbeidsmetoder og tiltak i barnevernet

I modulen bruker mye tid på å gå gjennom saksgangen i barnevernssaker, ulike tiltak og arbeidsmetoder som benyttes. Vi jobber med terminologilister som vi har utarbeidet i samråd med ulike barneverntjenester og deler både erfaringer og har diskusjoner rundt eksempler, slik at vi sikrer en refleksjon rundt det å tolke i slike situasjoner, hvor det er mye følelser involvert og hvor det også kan være konflikter inne i bildet. I den tospråklige testen vår tester vi tolkene i terminologi innen barnevernstjenesten.

Tildelt Barnevern-merke

Tolker som gjennomfører og består kurset og testing oppnår et eget merke i sin profil som viser at den aktuelle tolken er klar for å ta oppdrag for barnevernet – og vi legger inn at formidlingssystemet prioriterer at tolker med slikt merke blir spurt om og får tildelt oppdrag for barnevernet. 

Etter å ha gjennomgått denne modulen skal deltakeren:

  • Kjenne til barnevernets oppgave og ansvarsområder

  • Være kjent med prosessene og saksgangen i en barnevernssak

  • Kjenne til barnevernloven

  • Kjenne til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

  • Ha kunnskap om samtaleteknikker og metoder som benyttes i barnevernet

  • Kjenne til viktige begreper som: samvær under tilsyn, hjemmebesøk, beredskapshjem, akuttplassering, omsorgsovertakelse mm

bottom of page