Kurs for nye tolker – introkurs

Introduksjon til tolkeyrket

Opplæring, kompetanse og utvikling er et viktig fokus i Salita. Tolker som ikke er oppført i Tolkeregisteret gjennomfører introduksjonskurset vårt og tar vår tospråklige test før de tar oppdrag.   


Introduksjonsmodulen tar for seg blant annet tolkeetikk og profesjonskunnskap, fagterminologi, tolkens ansvarsområde samt tolketeknikk. Kursene hos Salita bygger på mye av den samme pensumlitteraturen tolkeutdanningen ved OsloMet benytter i sin bachelorgrad «Tolking i offentlig sektor». Som et ledd i kurset diskuterer vi ulike modaliteter i tolking, som fremmøte-, telefon- og skjermtolking – hva fordelene og ulempene hver av dem medfører og hva som er spesielt med de ulike formene. Alle tema vi går inn på blir også tatt med videre og utdypet i påbyggingskursene.

Statsautoriserte tolker

Kursholdere er statsautoriserte tolker med omfattende erfaring og tolkefaglig kompetanse. I kurset er det en kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og diskusjoner om ulike dilemmaer man møter som tolk.

 

Teoretisk og praktisk

Den teoretiske delen av kurset gir tolkene innføring i gjeldende regler for tolkeyrket inkludert taushetsplikt, tolkeetikk og tar for seg de viktigste utfordringene en tolk opplever. 

Som et ledd i refleksjonen, signeres nå også taushetserklæringen. Dette setter et ekstra fokus på rammene rundt, og de absolutte kravene knyttet til taushetsplikten. 

 

I den praktiske delen er rollespill, basert på ulike situasjoner tolker kan oppleve, et viktig element. Vi utfordrer tolkene til å håndtere ulike situasjoner med påfølgende diskusjoner. Utfordringer i realistiske settinger med påfølgende diskusjon og beskrivelse av ønsket adferd styrker tolkens forutsetning for å opptre tillitsvekkende, innenfor tolkeetiske retningslinjer og med riktig bruk av tolketeknikk. 

 

Kompetanse i samtalemetodikk og motiverende intervju 

Har tolken god forståelse av tolkekravene og tolkesituasjoner vil dette også gjenspeile seg i atferd og bidra til å skape tillit. Våre rollespill baseres på erfaringer, tilbakemeldinger fra oppdragsgivere og i grunnleggende tolketeori. Tolkene får opplæring og praktisk innsyn i hva de ansatte hos ulike oppdragsgivere læres opp i og kjennskap til hvilke samtaleteknikker som benyttes. Vi går inn på rollefordelingen i «triaden»: den fremmedspråklige, tolkebrukeren og tolken. Hvem har hvilke roller, og hvilke maktområder har hver av deltakere i en tolkesamtale?

Tospråklige tester

I forlengelsen av introduksjonskurset gjennomfører tolkene en tospråklig test som både tester terminologi innen ulike fagområder, samt tolkens kunnskap om tolkeetikk og kontekstforståelse. Dette er viktig for at vi skal kunne avdekke eventuelle språklige svakheter og eventuelle uønskede holdninger, samt kartlegge tolkens generelle kompetansenivå.