Kurs i tolking innen helse

Mange helseoppdrag

Salita leverer flere titalls tusen oppdrag i året til helsesektoren – både på foretaksnivå og kommunalt nivå. Det første fordypningskurset i rekken er derfor tolking innenfor helse og medisin. Salita har utarbeidet det faglige innholdet i samarbeid med helsepersonell som også er erfarne tolkebrukere.

Enerett på fagkurs innen helse

Salita har et grundig gjennomarbeidet modul for tolking innen helsesektoren. Det bygger blant annet på et fagkurs for tolking i helse- og sykehussektoren som ble utviklet i USA, og som der har blitt benyttet over hele USA som en del av sertifiseringsopplegget for helsetolker der. Kurset heter «The Essential Piece», og er utviklet av CultureSmart Inc. Salita har jobbet med helsepersonell og videreutviklet og tilpasset kursopplegget til norske forhold, som en del av Salitaskolen. Kurset dekker de fleste vanlige begrep innen anatomi, undersøkelser og medisinsk utstyr. Dialoger i en rekke ulike situasjoner som tolkene kan havne i, brukes som grunnlag for rollespill. Tolkene blir dermed trent til å takle diverse utfordrende situasjoner ved tolking i helsesektor – også tolking for de som har opplevd traumer og/eller har særskilte behov.

Terminologi og arbeid på egen hånd

På kurset benytter vi blant annet programmer som viser menneskekroppen i 3D, hvor det er mulig å snu bilder langs alle tre akser, forstørre bilder samt at alt som vises er beskrevet med konkret navn og funksjon det har i kroppen. En kan også klikke på diverse deler av kroppen/organer/annet og kombinere visning av diverse systemer i menneskekroppen. Vi lærer tolkene å bruke dette, til egenarbeid når de jobber med terminologi på egen hånd i etterkant av kurset, eller som forberedelse/oppfriskning i forkant av oppdrag.

Fagpersoner

Fagpersoner som inviteres til å bidra inn i kurset forteller om funksjonen av diverse deler av kroppen, ulike vanlige sykdommer og tilstander, og ikke minst hva de i sin yrkesutøvelse forventer av tolkene under oppdrag hos dem.

Hva vi går gjennom

  • Anatomi, sykdommer og barnesykdommer

  • Terminologi for medisinsk utstyr

  • Hvordan jobbe med terminologi på egen hånd

  • Diskusjonsforum/rollespill

  • Tolkeetikk og utfordringer i helsetolking

Etter å ha gjennomgått denne modulen skal deltakeren

  • Ha kjennskap til organisering av helsetjenestene og helsepersonalet og fordelingen av ansvar mellom dem.

  • Være forberedt på å tolke i ulike settinger som på sykehus, poliklinikker, legekontorer, helsestasjoner o.l.

  • Ha spesialisert kunnskap om medisinsk terminologi.

  • Kjenne til de vanligste medisinske prosedyrene som for eksempel ved rutinemessige sykehusinnleggelse, legeundersøkelser, prøvetaking og liknende.

  • Ha kjennskap til situasjoner som kan oppstå under tolking i helsevesenet.